Florida

8 Nisan 2019

EC / Miami

9 Nisan 2019

OHC / Miami

9 Nisan 2019

ELS / Miami

9 Nisan 2019

ELS / Orlando

9 Nisan 2019

ELS / Tampa